۷۵۸

سینه‌م می‌سوزه. امیدوارم کرونا نباشه. یا اگه باشه نمیرم. کلی کار نکرده دارم. ویراستاری کتابم که تموم شد باید بفرستمش برا مریم که مطمئن باشم حتی اگه مردم هم چاپ میشه.

۷۵۵

مادر جنده نمی‌دونم این ماه دیگه چرا جریمه‌م کرده. کسکش. یک میلیون و ششصد؟ پفیوز من اینجا تنها زندگی می‌کنم کلی هزینه دارم. خودت و دایی دلالت و همه‌کستو گاییدم!