165

من اینجا
منتظر دختری ایستاده ام
که درک کند
یک عاشق دوست ندارد هر گز روی حرف معشوقش حرف بزند.
این مساله ی خیلی مهمی است که دختر ها
به سادگی نمی توانند درکش کنند.
عاشقی که دوست دارد
وقتی معشوقش میگوید: «دروغ می گویی»
دروغ گفته باشد!

 – دخترها براحتی نمی توانند درکش کنند/ پوریا عالمی

164

خوب ترین آدم ها بیشتر به دست خودشان می میرند
فقط برای اینکه از بقیه فرار کنند
و آنها که باقی می مانند
هیچ وقت درست درک نمی کنند
که چرا کسی
باید از دست آنها فرار کند…

سوختن در آب، غرق شدن در آتش / علت و معلول / چارلز بوکفسکی