200

1.
من آن زنم
که پستان
به مرد داد و به کودک داد
کودک از شیر افتاد
و مرد از هوس
من و این پستان ِ آویزان حالا
من و این غمِ آویزان دیگر…

2.
پستانی را پدر نوشید
پستانی راکودک
حالت ِ من
حالت آن مادر است
مستاصل
میان ِ عشق وشهوت

– علیرضا روشن