276

به همین سادگی… به همین سادگی وحید مسیج میزنه که پدرخانومش فوت شده؛ به همین سادگی شب منتظر هستی علی برسه و یادت نیس همین چند روز قبل رفت سر خونه و زندگی خودش؛ به همین سادگی پیامبرت میره آفریقا… به همین سادگی…

همه چیز «به همین سادگی» اتفاق میفته…