۶۷۱

چی؟ من اذیت کردن بلد نیستم؟ چرا بلد نیستم. مثلا وقتی بهت میگم که اگه لازمه بیام دنبالت، وقتی کارت تموم شد زنگ نزن. نیم ساعت قبلش خبر بده و تو باز راه خودتو ادامه می‌دی چیکار می‌کنم؟
معلومه خب. وقتی دو و ربع مسیج میزنی کجایی؟ میگم نهار می‌خورم. بعد میگی می‌تونی بیای دنبالم؟ نهارت کی تموم میشه؟ میگم ۲۰ دقیقه طول می‌کشه. و نهارمو زودتر که تموم می‌کنم، می‌شینم تلگراممو چک می‌کنم. بعد که شد ۲۰ دقیقه پا میشم آماده میشم و یه ربع هم طول می‌کشه برسم. گشنته و باید عجله کنم؟ به من چه؟ زودتر خبر می‌دادی خب! 😒