۷۳۳

تو اتاق حرف کچلی و اینا بود. ح با تبختر رفت روی بورد نوشت «در سر عقل می‌باید بی‌کلاهی عار نیست!»! آره فقط تو عقل داری که تو وضعیت کرونا می‌خوای بری دماغتو عمل کنی! :))