۸۰۱

کاش یکی به این مادرجنده می‌فهموند که بورانی غذا نیست، مخلفاته. کسکش! کل هفته‌ی قبلو من آشپزی کردم و ظرفا رو شستم، امروز که خونه بوده برام غذا درست کرده: بورانی! مادرجندگی نهادینه شده تو ملت دیگه!