۷۸۶

احمدیه کسکش رو گاییدم. دخترکم مونده دفتر تا دیروقت و خواسته بره دسشویی، گوشیش از دستش افتاده و شکسته. قیمت گرفتم ۲۸۰۰ یه ال‌سی‌دی. ننتو گاییدم ج.ا و بدتر از اون احمدیه‌ی مادرقحبه رو. -_-

۷۷۱

امروز دقیقا یک سال از اون sms که قطعی اینترنت باعث نمیشه از یادم بری می‌گذره. مریم امروز اومد پیشم و رو ابرها بودم. صبحونه خوردیم و مریم برام ناهار پیتزا درست کرد. دورش بگردم من.